Keskeiset käsitteet

Ajattelu on aivoissa tapahtuva prosessi, joka reagoi ehdollisen refleksin tavoin tekemiimme havaintoihin luoden ajatuksia ja tunteita, mielikuvia ja käsitteitä. Ajattelu erottaa ihmiset ja saattaa olla useimpien ongelmiemme juurisyy.

Ajatusaisti auttaa meitä tunnistamaan ja korjaamaan "väärät" ajatukset samalla tavalla kuin asento- ja liikeaisti tunnistaa kehon liikkeet.

Dialogi on menetelmä, jolla yritetään oppia ymmärtämään syvemmin.

Ego tarkoittaa itseä, mielikuvaa minästä.

Egosysteemi rakentuu maailmankuvaan, jonka mukaan ihmiset ovat erillisiä ja vain ulkoisesti yhteydessä toisiinsa.

Egotrippi tarkoittaa, että elää vain itseään ajatellen.

Ehdollistuminen tarkoittaa opittuja ja omaksuttuja mielenmalleja, jotka vaikuttavat tekemiimme havaintoihin ja tekoihimme.

Erillisyys tarkoittaa, että asia, esine tai ilmiö on itsenäinen, ei riippuvainen ympäristöstään.

Ihme tarkoittaa ihmeellistä, jotakin sellaista, joka ylittää omat odotukset. Ihmeen voi kokea kolmella tavalla: näkemällä, tekemällä tai olemalla.

Ilmijärjestys on se osa maailmasta, jonka voi havaita aistien tai mittalaitteiden avulla, kuvata, kuvitella tai kokea.

Kaiken perusta on todellisuus ajan ja aistien tuolla puolen. Egolla ei ole sinne asiaa.

Katve tarkoittaa niitä mielen alueita, joista emme ole tietoisia.

Koherenssi tarkoittaa, että syntyy sitä, mitä on tarkoitus synnyttää. Tekeminen on inkoherenttia, jos syntyy sellaista, mitä ei tahdota.

Kolmen sekunnin kanava tarkoittaa aisti-impulssien kulkemista kehossa ennen niiden tunnistamista ja niihin reagoimista.

Maailma 1 kattaa kaiken, mitä tapahtuu. Se on sama kaikille.

Maailma 2 on se, mitä ajattelemme kaikesta. Se perustuu oletuksiin, käsityksiin, mielikuvitukseen, vaikutelmiin, uskomuksiin, asioille annettuihin merkityksiin.

Maailmankuva tarkoittaa käsitystä maailmasta ja perustuu sitä koskeviin perusoletuksiin.

Merkitys on tunne. Se on sementtiä, jonka varaan elämä rakentuu. Elämä on merkityksen kokemista.

Mieli on linkkimme maailmaan kattaen ajattelun, tunteet, kehon aistimukset, havaitsemisen ja tajunnan sisältöineen. Se on prosessi, jolla voi katsoa olevan kolme perustehtävää: kerätä tietoa maailmasta, luoda ja yhdistää.

Minuus on käsitys itsestä, ajatteluun perustuva mielikuva, joka viittaa itseen toisaalta subjektina, tekijänä ja toisaalta objektina, kohteena.

Mysteeri tarkoittaa salaperäistä, selittämätöntä asiaa.

Oivallus tarkoittaa jonkin uuden asian näkemistä toisin, havahtumista, hoksaamista. Se muuttaa ajatuksia ja kokemista.

Oivalluskyky tarkoittaa kykyä hoksata, "lukea rivien välit".

Piilojärjestys on maailmankaikkeuden perusjärjestys, joka synnyttää ilmijärjestyksen, kaiken mitä on.

Sisäinen suhde tarkoittaa, että kaksi erilliseltä näyttävää asiaa, esinettä tai ilmiötä kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Ilman toista ei ole toista.

Suora näkeminen tai suora kokeminen tarkoittaa havaitsemista ilman egoa. Siitä seuraa, että ihminen on yhtä kaiken kanssa.

Uusi fysiikka viittaa erityisesti kvantti- ja suhteellisuusteoriaan, jotka mullistivat fysiikan perusoletukset reilut sata vuotta sitten.

Taktinen optimismi tarkoittaa, että uskoo jonkin olevan mahdollista.

Tietoisuus tarkoittaa asioiden valpasta seuraamista. Termillä on kahdeksan erilaista merkitystä. Suoraa tietoisuus on silloin, kun erillistä egoa ei ole.

Totuus on sama kaikille, ei mielipide tai näkemys.

Vanhat ja uudet aivot viittaavat ihmisaivojen kehitykseen ajan saatossa ja eri osien toimintatapaan. Vanhoissa aivoissa on tunnekeskus ja uusissa älykeskus ja niitä yhdistää paksu hermokimppu.

Viisi taistelua viittaa viiteen ristiriitaan, joiden kanssa painimme: tunteet ja järki, omakuva ja todellisuus, ihmisten väliset konfliktit, ihminen ja luonto ja me universumissa.tekstisi tähän...